Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti HF servis, s r. o., se sídlem Plešnice 25, 330 33  Touškov, IČO 45359393, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 2072 vedené u Krajského soudu v Plzni, e - mail [email protected], telefonní číslo +420 377 279 255. 

(„My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský  zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících,  a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené  prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.impanano.cz.  

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů,  které naleznete zde. 

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém  jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a  povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. 

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky  komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a  Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky  („webové rozhraní E-shopu“). 

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na  Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost. 

 1. NĚKTERÉ DEFINICE 

1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží; 

1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho  zabalení; 

1.3. Celková cena je součet Ceny, ceny za dopravu a u některých produktů SPD (spotřební daně); 1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;  

1.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu; 1.6. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi; 

1.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů  a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv; 

1.8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující; 1.9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.  

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ  

2.1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

2.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace,  které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.  

2.3. Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli.  Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními  objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak  jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele. 

 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY 

3.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce. 

3.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních  prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za  používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi  tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky  komunikace na dálku využíváme.  

3.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto  návrhu musí být uvedeny následující údaje: 

 1. a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem  „Přidat do košíku“); 
 2. b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení  Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na  základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby; 
 3. c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy  jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. 

3.4. V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení  kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před  stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném  případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku  tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám. 

3.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou  na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto  Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění  přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením  Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. 

3.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy  Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany  umožněno. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás  kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce.  Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. 

3.7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni  Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k  uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na  uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě 

uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace,  kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra. 

3.8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny. 3.9. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém  případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob  tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že  není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje. 

3.10. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v  rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude  Vám Zboží poskytnuto se slevou. 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET 

4.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.  

4.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a  v případě změny je aktualizovat.  

4.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových  údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde  k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.  

4.4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám. 

4.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 3 roky nevyužíváte, či v  případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy. 

4.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu  hardwarového a softwarového vybavení. 

 1. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA 

5.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu  mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena  uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky  je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma. 

5.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.  

5.3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu  Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby: 

 1. a) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay, přičemž platba  se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay/. V případě platby  kartou online je Celková cena splatná do 3 pracovních dní. 
 2. b) Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě  platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží. 
 3. c) Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V  případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží. 5.4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském úču.

5.5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V  případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních  případech je zaplacena v okamžik provedení platby. 

 1. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

6.1. Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 5 pracovních dní způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete  vybírat z následujících možností: 

 1. a) Osobní odběr na Naší provozovně Plešnice 25, 330 33 Touškov; 
 2. b) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Balíkovna; 
 3. c) Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, Toptrans; 

6.2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky. 

6.3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby.  Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky. Doba uvedená v těchto  Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na  provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu. 

6.4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě  jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na  obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce  převzít. 

6.5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4. Podmínek, nemá to  za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není  odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit  z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží  úplata ve výši vynaloženého dopravného. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení  účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení  Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla. 

6.6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve  Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené.  Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a  jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu. 

6.7. Nebezpečí škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží  nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4. Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v  okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod  nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se  ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží. 

6.8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti  Vás budeme vždy informovat v případě: 

 1. a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu  dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat; 
 2. b) prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou  dobu dodání. 
 3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

7.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad,  zejména pak, že Zboží:

 1. a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě,  interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem; 
 2. b) je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme; 
 3. c) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá; 
 4. d) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti,  odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem  na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména  reklamou nebo označením;  
 5. e) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu obsahujícího také návod k použití; 
 6. f) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před  uzavřením smlouvy. 

7.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy  (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992  Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). 

7.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1,  můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním  e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese  Plešnice 25, 330 33 Touškov. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší  strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete  vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v  souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. 

7.4. Má-li Zboží vadu, máte následující práva: 

 1. a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo b) na odstranění vady opravou Zboží, 

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem  nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás. 

7.5. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s  ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady. 

7.6. Dále máte právo na: 

 1. a) přiměřenou slevu z Ceny; nebo 
 2. b) odstoupení od Smlouvy, 

jestliže: 

 1. a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy; b) se vada projeví opakovaně,  
 2. c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo  
 3. d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo  bez značných obtíží pro Vás.

7.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná. 7.8. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží. 

7.9. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží  opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání. 

7.10. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:  a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili; 

 1. b) co je obsahem reklamace; 
 2. c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete; 
 3. d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 

7.11. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám  informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete  odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu. 

7.12. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu  vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů.  Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo  k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto  vrácení však hradíme My. 

7.13. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté,  co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží. 

7.14. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u  spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.  

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

8.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může  dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve  kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena. 

8.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte  v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve  lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho  převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání  několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě,  že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná  běžet dnem dodání první dodávky.  

8.3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo  dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také  vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

8.4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění  uvedené v § 1837 Občanského zákoníku. 

Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy 

- poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před  uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil  kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, 

- o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na  vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, 

- o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž  cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího, 

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, 

- dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně  smíseno s jiným zbožím, 

- dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej  není možné vrátit, 

- dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich  původní obal, 

- dodávce novin, periodik nebo časopisů, 

- dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím  výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a  prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na  odstoupení od smlouvy, 

- v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku. 

8.5. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v  původním neporušeném (neotevřeném) obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající  oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

8.6. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete  oznámení, že od Smlouvy odstupujete. 

8.7. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od  odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom  Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání  Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou  Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za  dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání  Zboží nabízeli. 

8.8. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na  účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude  vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám  prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu. 

8.9. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží,  které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s  povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné  prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů  započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

8.10. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují  objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody  spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.1 Podmínek. Můžeme také od  Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V  případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od  Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu. 

 

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI 

9.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm.  e) Občanského zákoníku. 

9.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy [email protected].  Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího. 

9.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se  sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který  je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky. 

9.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1,  internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského  parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o  změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on 

line). 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

10.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo  území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé,  nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů. 

10.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová  adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali. 

10.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a  doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou  uzavřeny po účinnosti této změny. 

10.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní  poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo  souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy  právo od Smlouvy odstoupit. 

10.5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy. 

10.6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však  tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy  přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

10.7. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení  stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je  zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu  prodávajícího. 

10.8. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 28.02.2024.

 

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI 

Adresát:  

Hf servis  

Plešnice 25 

330 33 Město Touškov 

Kontakt: 

+420 377 279 255 

[email protected] 

Uplatnění reklamace 

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Zboží, které je reklamováno:

Popis vad Zboží:

Navrhovaný způsob pro vyřízení  reklamace:Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je  obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro  účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 

Datum: 

Podpis:

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Adresát:  

Hf servis  

Plešnice 25 

330 33 Město Touškov 

Kontakt: 

+420 377 279 255 

[email protected] 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy: 

Datum uzavření Smlouvy:

Jméno a příjmení:

Adresa:

E-mailová adresa:

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva  týká:

Způsob pro navrácení obdržených  finančních prostředků, případně  uvedení čísla bankovního účtu:Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Hf servis  s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č.  89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů  ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě  smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až  dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno  pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky. 

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na  e-mail uvedený na vzorovém formuláři.  

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného  odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.  

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu,  nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) 

včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující  zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na  dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není  povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že  zboží Společnosti odeslal. 

Datum: 

Podpis: